Gweithio gyda Ni

Atyniad hamdden newydd a chyffrous Cymru.

Gyrfaoedd gyda SC2

SC2 is SC2 ydi atyniad hamdden newydd Gogledd Cymru, yn cynnig pethau llawn hwyl a chyffro i’r teulu i gyd. Ein cwsmeriaid yw ein blaenoriaeth, felly os ydych yn mwynhau bod yn rhan o dîm cyfeillgar, bywiog, ac os oes gennych bersonoliaeth frwdfrydig ac angerdd am wasanaeth cwsmeriaid, hoffem glywed gennych!

Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig a chyfeillgar i ymuno â’n tîm SC2 ac mae gennym ystod eang o swyddi ar gael, yn amrywio o swyddi rhan amser i oriau achlysurol. Felly os ydych yn chwilio am yrfa barhaol neu swydd ar benwythnosau tra rydych yn astudio, mae gennym rywbeth o ddiddordeb i chi.

Dyma’r swyddi sydd ar gael – cliciwch arnynt i ddarganfod mwy. Os ydych yn dod i hyd i swydd sydd o ddiddordeb i chi, ac yn credu y byddech yn ased i’n tîm, mae gwneud cais yn syml!

Our Vacancies

Gallwch wneud cais ar-lein heddiw, neu dewch i unrhyw un o’n Canolfannau Hamdden i godi ffurflen gais.

EIN GWASANAETHAU

Buddion Gweithio gyda Ni

Atyniad hamdden newydd a chyffrous Cymru.

Tîm cyfeillgar

Yn SC2, rydym yn dîm cyfeillgar sy’n croesawu syniadau newydd ac yn annog datblygiad gyrfaol. Rydym yn gwybod bod ein haelodau staff yn gweithio’n galed ac yn sylwi mor bwysig ydi dangos ein bod yn eu gwerthfawrogi. Fel aelod o staff i Gyngor Sir Ddinbych, bydd gennych hawl i:

Lwfans gwyliau hael

Mae ein staff yn derbyn lleiafswm o 24 diwrnod o wyliau’r flwyddyn i aelodau llawn amser (bydd hwn yn cynyddu’r dros yr amser yr ydych yn gweithio i ni), yn ogystal â gwyliau banc. Rydym hefyd yn cynnig opsiwn i brynu gwyliau ychwanegol.

Arbedion ffordd o fyw

Rydym yn cynnig 10% o ostyngiad pris i’n staff ar gyfer aelodaeth campfa a nofio â Hamdden Sir Ddinbych, sy’n golygu y gallwch dalu llai a pharhau i ymarfer yn unrhyw un o’n cyfleusterau ffitrwydd o’r radd flaenaf. Bydd gennych hefyd fynediad at ystod eang o arbedion drwy gynigion gostyngiadau pris ac arian yn ôl, ar-lein yn ogystal ag ar y stryd fawr. Mae’r gostyngiadau pris hyn ar gael yn eich ardal leol yn ogystal ag ar draws y DU, a gall olygu arbed cannoedd ar eich siopa bwyd, iechyd, gwyliau, bwyta allan, DIY, offer trydanol, yswiriant, moduron a mwy.

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Mae gennym amrediad o bolisïau a chynlluniau ar gael i helpu ein staff i gyflawni cydbwysedd bywyd a gwaith iach, megis arbed ar gostau gofal plant, ymuno â chynllun beicio i’r gwaith a llawer mwy.

Pensiwn Hael

Mae Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol nid yn unig yn darparu cronfa bensiynau ddiogel, mae hefyd yn cynnwys buddion megis opsiynau ymddeol hyblyg, rhyddid o ran pryd y cewch fynediad at eich pensiwn, budd-daliadau salwch a llawer mwy.

Datblygiad personol

Caiff aelodau staff eu cefnogi a rhoir cyfleoedd iddynt ddatblygu eu hunain drwy ennill profiadau a chymwysterau pellach. Rydym yn hoff o ‘dyfu ein hunain’, a buddsoddi yn ein haelodau staff i gefnogi eu llwybrau gyrfaol.

Mae SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019, er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru ar gyfer raffl tocyn teulu am ddim, nodwch eich diddordeb yma.

Nodwch eich diddordeb

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

instagram